Artykuł

Wyniki finansowe TAURONA w trzech kwartałach 2023 r. Wzrost inwestycji i mocy OZE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Wyższe przychody ze sprzedaży, spadek zadłużenia finansowego netto, zwiększona moc w OZE, liczne inwestycje. TAURON Polska Energia przedstawił tegoroczne wyniki finansowe. „W okresie pierwszych trzech kwartałów intensywnie pracowaliśmy nad realizacją założeń strategii Zielonego Zwrotu TAURONA” – podkreślił prezes Paweł Szczeszek.

„Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę TAURON w ciągu 9 miesięcy 2023 r. należy uznać za dobre. Warto podkreślić, iż takie rezultaty zostały osiągnięte pomimo rozpoznania w III kwartale br. rezerwy w segmencie Sprzedaż w wysokości 536 mln złotych w konsekwencji obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r.” – tłumaczył Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.

Kluczowe wskaźniki zaprezentowane przez TAURON:
• 5,5 mld zł EBITDA i 16,9 proc. marży EBITDA
• Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 1,6x wobec 2,9x na koniec 2022 r.
• 2,9 mld zł nakładów inwestycyjnych (11 proc. wzrost r/r), w tym 1,9 mld zł w segmencie Dystrybucja
• 63 proc. EBITDA Grupy przypada na regulowany segment Dystrybucja
• 10-proc. spadek zadłużenia finansowego netto (z 11,8 mld zł do 10,7 mld zł) w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r.
(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartały 2023 r.)

„Sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne w odnawialnych źródłach energii. Obecnie posiadamy 660 MW mocy zainstalowanej w OZE, a w fazie realizacji mamy sześć projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy ponad 230 MW. Jednocześnie systematycznie zwiększamy nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, której rozbudowa i modernizacja jest warunkiem powodzenia transformacji energetycznej”wymieniał prezes Szczeszek.

Z kolei wiceprezes Surma zaznaczył: „Bezpieczny poziom zadłużenia jest dla nas niezwykle istotny z uwagi na realizowany ambitny program inwestycyjny ukierunkowany na transformację energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych oraz rozwój sieci dystrybucyjnych. Stabilną sytuację finansową Grupy TAURON potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną”.

Segment OZE

Jak informuje spółka, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie ponad 38 TWh energii elektrycznej do 5,91 mln odbiorców końcowych, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii był o 5 proc. niższy r/r.

„Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z tego spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych” – wyjaśniono. – „Spółki Grupy TAURON wyprodukowały w okresie trzech kwartałów 2023 r. niemal 9 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 19 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,17 TWh”.

Równocześnie w tym okresie segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukował 1,02 TWh energii elektrycznej, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,93 TWh). Wynikało to głównie z korzystniejszych warunków hydrologicznych, jakie miały miejsce w okresie trzech kwartałów 2023 r. oraz ze wzrostu mocy zainstalowanej w OZE.
Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na 30 września 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych). W porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 44 MW, na skutek oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy zainstalowanej w blokach biomasowych Grupa TAURON dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Przychody

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 32,4 mld zł i były o 24 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej.
Grupa TAURON wypracowała w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. 5,47 mld zł EBITDA, tj. o 92 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,3 mld zł w porównaniu do niespełna 400 mln zł uzyskanych przed rokiem (wzrost o 472 proc.).

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosły 2 887 mln zł i były o 11 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 2 599 mln zł. Najwięcej środków (1 896 mln zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych.

Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 396 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

Szczegółowe informacje o wynikach finansowych TAURONA można znaleźć poniżej