Artykuł

Wsparcie inwestycji energetycznych. Projekt nowego rozporządzenia, które ma to ułatwić

Bezpieczeństwo energetyczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowego rozporządzenia, którego celem jest wsparcie inwestycji energetycznych, a tym samym rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju.

Z informacji opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska poświęcony jest kwestii udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Z kolei serwis cire.pl podaje, że w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) stwierdzono, iż:

„(….) w perspektywie finansowej 2021–2027 ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 »program FEnIKS« planowane jest wsparcie inwestycji określonych w projektowanym rozporządzeniu, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju”.

Chodzi o: inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach; inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach; ułatwienie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej; inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, inwestycje służące wytwarzaniu wodoru odnawialnego; inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dochodzą do tego inwestycje: służące remediacji szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronie lub odbudowie bioróżnorodności lub ekosystemów, oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego; służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami i odpadami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym; służące budowie lub modernizacji infrastruktury energetycznej.
Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie finansowe ma być w formie dotacji lub pożyczek.

„Zgodnie z rozporządzeniem źródłem finansowania pomocy będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS)” – wyjaśnia cire.pl

Więcej informacji na stronie cire.pl
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/nowe-rozporzadzenie-ma-umozliwic-wsparcie-inwestycji-energetycznych