Artykuł

Ustalono maksymalne ceny za prąd. Kto skorzysta na nowych rozwiązaniach?

Ceny energii

Autor: PKEE

785 zł za MWh dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 693 zł dla gospodarstw domowych za energię zużytą ponad limit. Wkrótce zaczną obowiązywać maksymalne stawki za prąd.

Nowe rozwiązania wprowadzające maksymalną cenę za energię elektryczną będą dotyczyły m.in. podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły, żłobki, spółdzielnie socjalne i wszelkie instytucje pracujące z osobami wrażliwymi, osobami niepełnosprawnymi. Poza tym obejmą samorządy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Z kolei dla gospodarstw domowych, które przekroczą wcześniej ustalony roczny limit zużycia, cena nie będzie mogła przekroczyć 693 zł.

Przypominamy, że dla wszystkich gospodarstw domowych ustalony limit to maksymalnie 2 tys. kilowatogodzin; do 2,6 tys. kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami; do 3 tys. kWh dla rodzin trzy plus – czyli rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

Jak podkreśliła minister klimatu Anna Moskwa, do rozliczeń z odbiorcami wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną nie wyższej, niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
• gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu do 31 grudnia 2023 r.;
• podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii;
• małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii takiego podmiotu.

Minister Moskwa dodała, że „rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności”.

Wskazano instytucje, których proponowane rozwiązania będą dotyczyły:
– podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
– podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
– podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
– ochotnicze straże pożarne,
– kościoły i inne związki wyznaniowe,
– placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
– rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
– centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne,
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– noclegownie i ogrzewalnie.
Należy jednak pamiętać, że podmioty wrażliwe powinny do 30 listopada br. złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.