Artykuł

TAURON podsumował wyniki działalności w ubiegłym roku

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

37,3 mld zł przychodów, 4 mld zł EBITDA w 2022 r., 5-krotny wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie OZE – to część danych przedstawionych przez Grupę Tauron będących podsumowaniem działalności w ubiegłym roku.

„Jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 roku było przyjęcie nowej strategii Grupy TAURON, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80 proc. ograniczenie emisyjności. W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW” – mówił na konferencji prasowej Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Z kolei Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów, zwracał uwagę:
„Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON w 2022 roku wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Przełożyło się to na wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej oraz wpłynęło negatywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie. Z jednej strony skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej – kosztów prowadzonej działalności. Musieliśmy też mierzyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postojów bloku 910 MW w Jaworznie. Mimo to wypracowaliśmy wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do 2021 r., tj. 4 mld zł. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna, co potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną”.

Grupa TAURON świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ponad 5,8 mln odbiorców końcowych. Całkowity wolumen usług dystrybucyjnych wyniósł w 2022 r. 53,68 TWh i był niższy – na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej – w porównaniu do 2021 r. o 1 proc. W 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 53,97 TWh energii elektrycznej do 5,8 mln odbiorców.

W 2022 r. spółki Grupy TAURON wyprodukowały 15,55 TWh energii elektrycznej (w tym 1,57 TWh z ze źródeł odnawialnych), tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2021 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 15,59 TWh (w tym 1,71 TWh ze źródeł odnawialnych). Niższa produkcja z OZE jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych, przy jednocześnie wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Spadek wolumenu produkcji w elektrowniach wodnych wynika z gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej. Dwudziestoprocentowy spadek produkcji energii w blokach biomasowych (z 0,43 TWh w 2021 r. do 0,34 TWh w 2022 r.) jest pochodną wzrostu cen zakupu biomasy.

Na koniec 2022 r. Grupa TAURON dysponowała źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW, w tym: 417 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, 133 MW mocy zainstalowanej w energetyce wodnej, 19 MW mocy w fotowoltaice oraz 90 MW mocy w blokach biomasowych.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. wyniosły 4 mld zł i były o 35 proc. wyższe od poniesionych w 2021 r., kiedy osiągnęły poziom 3 mld zł. Najwyższe nakłady, tj. 2,1 mld zł, poniesione zostały w segmencie Dystrybucja i były przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci dystrybucyjnych. Środki poniesione na inwestycje w segmencie OZE, związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych, wyniosły 459 mln zł i były 5-krotnie wyższe niż w 2021 r.

Kompleksowe dane dotyczące wyników Grupy Tauron można zobaczyć TUTAJ