Artykuł

Szacunkowe wyniki działalności Grupy PGE w II kwartale br. Znacząco wzrosły inwestycje

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Opublikowane zostały szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej PGE za II kwartał 2023 roku. Po raz pierwszy w wynikach uwzględniono działalność przejętej w kwietniu Energetyki Kolejowej. Znacząco wzrosły inwestycje Grupy, wynosząc w całym półroczu blisko 4 mld złotych (1,8 mld złotych w I półroczu ub.r.).

Jak podaje spółka, po kwietniowej akwizycji PKP Energetyka S.A., w Grupie PGE utworzony został nowy segment biznesowy Energetyka Kolejowa. Przedmiotem jego działalności są usługi energetyczne dla infrastruktury kolejowej.

„Segment wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 0,27 mld złotych. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii” – podano w komunikacie.
Warto zwrócić uwagę na nakłady inwestycyjne, które wyniosły w II kwartale 2023 roku ok. 2,4 mld złotych, wobec 0,9 mld złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2023 roku zysk w wysokości ok. 2,4 mld złotych, co oznacza spadek o 35% w relacji do analogicznego okresu 2022 r. Niższe wyniki raportowane wynikają z ujęcia w II kwartale br. zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym w postaci zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej i aktuarialnej, które obniżyły wynik raportowany o ok. 0,4 mld złotych. W analogicznym okresie 2022 roku zmiana rezerwy rekultywacyjnej zwiększyła wyniki raportowane o blisko 2,2 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,4 mld złotych wobec 2,3 mld złotych w II kwartale 2022 roku, przy czym niższe wyniki wynikały również głównie z niegotówkowego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,3 mld złotych i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2023 roku o ok. 5,5 mld złotych. Głównym powodem wzrostu zadłużenia w II kwartale br. była akwizycja PKP Energetyka S.A.
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania.

Więcej informacji TUTAJ
https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/komunikaty-prasowe/korporacyjne/pge-publikuje-szacunkowe-wyniki-finansowe-i-operacyjne-za-ii-kwartal-2023-r