Artykuł

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – co się zmieni w polskim prawie?

Warto wiedzieć

Autor: PKEE

Istotne zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków pojawią się wkrótce w polskim prawie. Dotyczące m.in. udostępniania dokumentu, działań notariuszy, czy odpowiedzialności karnej za posługiwanie się niewłaściwym certyfikatem. Ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, potocznie nazywane certyfikatem energetycznym, to oficjalny dokument, który ułatwia określenie zapotrzebowania na energię potrzebną do zaspokojenia potrzeb mieszkańców nieruchomości (ogrzewanie, uzyskanie ciepłej wody, klimatyzację, wentylację oraz oświetlenia pomieszczeń).

Skąd zmiana?
Nowe regulacje są konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz koniecznością transpozycji, czyli włączenia norm prawa międzynarodowego do krajowego porządku prawnego.
Znowelizowana Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawa – Prawo budowlane, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Nie tylko w formie papierowej
Jako kluczową zmianę wskazano możliwość przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie dokumentu zarówno w formie papierowej (tak jak obecnie), ale również w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
Poza tym uwzględnia możliwość przekazania kopii świadectwa właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Jedynie z centralnego rejestru
Osoba, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, musi je uzupełnić o oświadczenie, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru. Będzie ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Obowiązki dla właściciela i zarządcy
Nałożono na właściciela lub zarządcę budynków (o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności) obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, jeśli takie zostało dla danego budynku sporządzone.

Rola notariusza
Podczas dokonywania czynności notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości pojawi się wymóg przekazania „certyfikatu energetycznego” nowemu właścicielowi.
Notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli tak się nie stanie, notariusz jest zobowiązany pouczyć sprzedającego, że niewykonanie tego obowiązany podlega karze grzywny.

Co ze „starymi” świadectwami?
Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed wejściem w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.