Artykuł

Skutki Fit for 55 dla ciepłownictwa w Polsce? Zaprezentowano raport PTEZ

Bezpieczeństwo energetyczne

Jakie koszty dla polskiego ciepłownictwa przyniesie realizacja wymagań Pakietu Fit for 55?
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentowało raport, z którego wynika, że od 276 mld zł do nawet 418 mld zł!

Podczas IV Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym zaprezentowano raport przygotowany przez PTEZ, a dotyczący wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na branżę ciepłowniczą.

„Przez ostatnie dwa lata na forum unijnym trwały intensywne prace nad pakietem Fit for 55, w których dużą uwagę przywiązano do m.in. obszaru dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego. Z perspektywy branży, każdy przepis warunkujący możliwość zastosowania danej technologii czy paliwa ma ogromny wpływ na całość procesów” – podkreślił w trakcie prezentacji dokumentu Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – „Dlatego Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych było zaangażowane w konsultacje towarzyszące pracom nad pakietem Fit for 55. Dzięki staraniom administracji, polskich europosłów oraz całego sektora, w tym wytwórców zrzeszonych w PTEZ, finalnie uzgodniono rozwiązania legislacyjne, które zdecydowanie lepiej odzwierciedlają polską specyfikę ciepłownictwa systemowego w porównaniu do propozycji z lipca i grudnia 2021 roku. Analizy przeprowadzone przez PTEZ wykazały, że gdyby nie te działania, sumaryczne koszty transformacji infrastruktury wytwórczej byłyby wyższe o ok. 70 mld złotych, czyli blisko o 40%”.

Tutaj można pobrać i się zapoznać z całością raportu PTEZ „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”

W analizie ekspertów PTEZ dokonano oceny wpływu kluczowych regulacji uzgodnionych w ramach pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce, wskazując na koszty tego procesu w skali całej branży, a także możliwe do zastosowania scenariusze i warianty technologiczne dla systemów ciepłowniczych różnej wielkości.

„Jest to pierwsza tego typu analiza dokonana w oparciu o niemal finalny kształt tych rozstrzygnięć, która stanowi istotny wkład w kontynuację dyskusji na temat transformacji energetycznej Polski” – podkreślono na stronie ptez.pl

Z raportu dowiadujemy się m.in. o wysokości kosztów w zależności od scenariusza poniesienia nakładów na poziomie:
od 94 mld zł do 178 mld zł – na infrastrukturę wytwórczą,
od 76 mld zł do 100 mld zł – na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną,
od 106 mld zł do 140 mld zł – na modernizację instalacji odbiorczych,
czyli łącznie – od 276 mld zł do 418 mld zł na dekarbonizację sektora ciepłownictwa systemowego.

Jak stwierdził prezes Dąbrowski: „W ostatnich latach w sektorze ciepłownictwa systemowego w Polsce zapoczątkowane zostały intensywne procesy inwestycyjne. Wraz z dążeniem do zmniejszenia emisyjności wytwarzania ciepła, podejmowane są prace na rzecz budowy systemów hybrydowych, w których centralne jednostki wytwórcze będą uzupełniane przez odnawialne źródła wytwarzania ciepła. Zgodnie z celem polityki klimatyczno-energetycznej, w roku 2050 systemy ciepłownicze osiągną neutralność klimatyczną”.

„Kluczowym aspektem procesu transformacji jest jej finansowanie. W tym zakresie, poza dostępnością środków na ten cel, niezbędne jest także zapewnienie mieszkańcom Polski  cen ciepła i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie” – podkreślił prezes Dąbrowski. – „Aby tak się stało, konieczne jest zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy publicznej, określonego w zmienionych w marcu 2023 r. na niekorzyść, przepisach unijnych, z poziomu 30-45% kosztów kwalifikowanych obecnie, do co najmniej 60%”.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć tutaj
https://ptez.pl/miliardy-potrzebne-na-transformacje-cieplownictwa-ptez-zaprezentowalo-raport-nt-pakietu-fit-for-55/