Artykuł

Powstał specjalny zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej. Z udziałem przedstawiciela PGE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało specjalny „Zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”. Jego głównym zadaniem będzie wspieranie realizacji zadań związanych z tym sektorem. W składzie zespołu znajdzie się m.in. przedstawiciel PGE Polska Grupa Energetyczna.

Jak podkreślił resort klimatu, nowo powstały zespół będzie również zapewniał koordynację działań z podmiotami krajowego sektora jądrowego.
W zarządzeniu informującym o jego powołaniu podkreślono, że do jego zadań należy w szczególności:

1) w obszarze prawno-legislacyjnym:
a) analiza przepisów tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz rekomendowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających realizację inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
b) analiza zagranicznych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących licencjonowania elektrowni jądrowych pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce;
2) w obszarze komunikacji – wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie komunikacji o planowanych i realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej
energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych;
3) w obszarze rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej – wymiana informacji w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem kompetentnych kadr na potrzeby planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczących obiektów
energetyki jądrowej w celu wypracowania harmonijnych planów rozwoju zasobów ludzkich;
4) w obszarze zaangażowania krajowego przemysłu:
a) wymiana informacji w zakresie zapewnienia maksymalnego udziału krajowych przedsiębiorstw w procesach przygotowania do budowy i budowy planowanych w Polsce elektrowni jądrowych z uwzględnieniem właściwych przepisów wspólnotowych,
b) analiza międzynarodowych standardów technicznych dotyczących obiektów jądrowych pod kątem inicjowania prac mających na celu wprowadzenie do polskiego systemu normalizacyjnego odpowiednich zmian;
5) w obszarze postępowania z odpadami promieniotwórczymi – wymiana informacji w zakresie planowanych strumieni odpadów promieniotwórczych oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych technologii reaktorowych;
6) w obszarze współpracy międzynarodowej – wymiana informacji w zakresie udziału przedstawicieli polskich przedsiębiorstw w wydarzeniach i pracach organizacji międzynarodowych właściwych ds. energetyki jądrowej.

https://liczysieenergia.pl/w-davos-o-polskich-elektrowniach-atomowych-debata-z-udzialem-premiera-sasina-i-prezesa-pge/

W skład zespołu, oprócz reprezentanta Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wejdą również przedstawiciele krajowych przedsiębiorstw realizujących lub przygotowujących się do realizacji konkretnych planów inwestycyjnych w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

Oczywiście wśród nich znajdzie się ekspert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, a także osoby ze spółek Polskie Elektrownie Jądrowe, KGHM Polska Miedź, Orlen, Synthos Green Energy.

„Rezultatem prac zespołu będą wypracowywane dla Ministra rekomendacje w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce. Rekomendacje te będą uwzględniały potrzeby zarówno inwestycji w wielkoskalowe elektrownie jądrowe, jak i małe reaktory modułowe (SMR). Zespół pełnić będzie rolę platformy dialogu oraz wsparcia krajowych przedsiębiorstw poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w takich obszarach jak licencjonowanie elektrowni jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem, rozwój zasobów ludzkich, czy współpraca międzynarodowa na potrzeby realizacji projektów jądrowych” – podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska.