Artykuł

PKEE komentuje propozycję Komisji Europejskiej. Zwraca też uwagę na konieczność doprecyzowania projektu

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zwraca uwagę na fakt, że Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie nie odnosi się do wyzwań dla energochłonnych gałęzi przemysłu wykraczających poza zwiększenie zdolności składowania CO2. Może także powodować nadmierne obciążenie dla gospodarek państw członkowskich. Jeśli rozporządzenie to zostanie źle zaprojektowane, stanie się przeszkodą, a nie pomocą w rzeczywistych działaniach inwestycyjnych.

Wykaz technologii strategicznych znajdujących się w załączniku do proponowanego rozporządzenia nie obejmuje nowoczesnych technologii jądrowych (w tym małych reaktorów modułowych – SMR), które będą miały kluczowe znaczenie dla dostarczania bezemisyjnej energii dyspozycyjnej. PKEE docenia częściowe uznanie SMR w art. 3.1 dotyczącym definicji technologii neutralnych emisyjnie, ale uważamy, że SMR, wraz z innymi nowoczesnymi technologiami jądrowymi, powinny być postrzegane jako strategiczne neutralne technologie w ramach proponowanego rozporządzenia. W związku z tym PKEE wzywa decydentów do odpowiedniego poszerzenia listy technologii strategicznych.

PKEE uważa, że również technologie CCU i CCS powinny zostać uznane za strategiczne i dodane do załącznika. Ponadto Akt powinien także skupić się na rozwoju infrastruktury transportu dwutlenku węgla, która ma kluczowe znaczenie dla udanej ekspansji CCS/CCU. Lista strategicznych technologii neutralnych emisyjnie powinna również uwzględniać rolę pozostałych perspektywicznych technologii, takich jak technologie spalania wodoru (odmienne od ogniw paliwowych), małe turbiny gazowe na wodór oraz technologie spalania amoniaku i innych e-paliw. Ponadto PKEE zwraca uwagę na fakt, że choć rozporządzenie uwzględnia wyzwania związane z rozwojem wodoru w tym zwłaszcza te wynikające z braku zdolności produkcyjnych to kwestie te nie ograniczają się wyłącznie do tego typu zagadnień. W związku z tym, w naszej ocenie, rozporządzenie powinno również uwzględniać strategiczną rolę długoterminowego magazynowania wodoru.

Akt powinien nadać większy priorytet technologiom magazynowania ciepła, które są obecnie oznaczone jako technologie neutralne emisyjnie, ale nie jako strategiczne. Takie obiekty, wraz z magazynami energii, mogą bowiem poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć ogólne zużycie energii.
Ponadto pragniemy również zwrócić uwagę na art. 6 i art. 13 dotyczące czasu trwania procesu wydawania zezwoleń. Popieramy działania zawarte w rozporządzeniu mające na celu przyspieszenie procedur przyznawania zezwoleń, ale mamy obawy co do niejednoznaczności proponowanych przepisów.

Generalnie, wyrażamy aprobatę dla idei zniesienia obciążeń związanych z procedurą wydawania zezwoleń, ale dostrzegamy również ryzyko związane z przyłączeniami do sieci (w szczególności na poziomie dystrybucji). Istnieje kilka kwestii technicznych związanych z przyłączaniem do sieci, dlatego też należy zapewnić odpowiedni czas na podjęcie stosownych decyzji w tym obszarze. W związku z tym, wzywamy decydentów do przedstawienia dokładniejszych wyjaśnień dotyczących zastosowania proponowanych przepisów.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę decydentów na potrzebę wyjaśnienia definicji technologii neutralnych emisyjnie podanej w art. 3 ust. 1 proponowanego rozporządzenia. Obecnie dla naszej branży nie jest jasne, co może zostać objęte mianem „zaawansowanych technologii”. W związku z tym wzywamy prawodawców do bardziej szczegółowego podejścia w tym zakresie.

PKEE z zadowoleniem przyjmuje również propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą uznania projektów produkcyjnych opartych na technologiach neutralnych emisyjnie,PKEE zlokalizowanych w UE, które korzystają ze środków Funduszu Innowacyjnego ETS, są częścią ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania, europejskich dolin wodorowych lub banku wodoru, jako projektów strategicznych opartych o technologie neutralne emisyjnie. Podejście to wpisuje się w cele środowiskowe UE, w szczególności w te określone w unijnej strategii wodorowej.

Uważamy również, że Komisja Europejska powinna powstrzymać się od otwierania w tym rozporządzeniu dyskusji na temat wykorzystania przychodów z ETS (motyw 41). Propozycja KE trafnie rozpoznaje wyzwania związane z finansowaniem. Pożądane jest natomiast pozostawienie inicjatywy państwom członkowskim i zapewnienie im elastyczności w zakresie finansowania, w związku z czym odniesienie do przychodów z ETS jest niepotrzebne i może prowadzić do większej niepewności, jak również zainicjować długi spór dotyczący redystrybucji krajowych przychodów z ETS.

Ze stanowiskiem PKEE można zapoznać się tutaj:

https://pkee.pl/aktualnosci/stanowisko-polskiego-komitetu-energii-elektrycznej-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ustanawiajacego-ramy-srodkow-na-rzecz-wzmocnienia-europejskiego-ekosystemu-produkcj/