Artykuł

Nowe rozwiązania w Prawie Energetycznym. Kogo i czego będą dotyczyć?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Gospodarstwa domowe i mikro-przedsiębiorcy z łatwiejszym dostępem do narzędzi porównujących ofertę sprzedaży energii elektrycznej; wsparcie dla rozwoju tzw. mikroinstalacji OZE; techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. To jedne ze zmian, które wkrótce zostaną wprowadzone w Prawie Energetycznym.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt nowelizacji Prawa Energetycznego, a także zmiany w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
„Przyjęte regulacje mają na celu przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz przyczynią się do lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zaproponowane rozwiązania zapewnią także impuls rozwojowy dla regionów, w tym dla specjalnych stref ekonomicznych. Stanowią one odpowiedź na postulaty sektora energetycznego, przedsiębiorstw z sektora OZE oraz samorządów” – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dodając, iż „rozbudowa infrastruktury sieciowej energii elektrycznej jest kluczowa dla realizacji celów polskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Rozwój sieci dystrybucyjnych przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów rządowych, które wspierają rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce”.

Najważniejsze rozwiązania wprowadzane w Prawie Energetycznym:

– Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.
– Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.
– Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.
– Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.
– Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. – Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.
– W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.

Najważniejsze rozwiązania, które zostaną wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw:

– Umożliwione zostaną inwestycje firm energetycznych w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym.
– Rozwiązanie to będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększającej się liczby przyłączanych instalacji OZE, regionalnego rozwoju gospodarczego oraz dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w Polsce.
– Nowe przepisy będą mieć szczególnie znaczenie dla rozwoju tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, które pozwolą na wyprowadzanie energii z OZE z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia.
– Przyśpieszone zostaną procedury związane z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Dzięki nowym przepisom szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.