Artykuł

Monitoring zużycia energii. W marcu pierwsze sprawozdania o działaniach ws. jego ograniczenia

Ceny energii

Autor: PKEE

Jesienią przyjęta została ustawa zobowiązująca jednostki sektora publicznego do podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10 proc. zużycia energii elektrycznej. I do końca marca są one zobowiązane do przedstawienia pierwszego sprawozdania o efektach wprowadzonych oszczędności.

„Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, która weszła w życie 18 października 2022 roku, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) obowiązek podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10 proc. zużycia energii elektrycznej” – przypomina Urząd Regulacji Energetyki. – „Intencją wprowadzenia tej regulacji była realizacja wyższych standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej”.

Kto został zobowiązany do zmniejszenia zużycia energii?
Obowiązek podejmowania działań w celu zmniejszenia o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach (lub częściach budynków) oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego, m.in.:
– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
– związki metropolitalne;
– instytucje gospodarki budżetowej;
– państwowe fundusze celowe;
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
– Narodowy Fundusz Zdrowia;
– uczelnie publiczne;
– Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury.

W kompetencjach prezesa URE jest weryfikowanie takich oraz nakładanie kar za ich brak.

„Pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 roku, kierownicy zobowiązanych jednostek muszą złożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku” – wyjaśnia URE.

Punktem odniesienia dla redukcji zużycia energii w grudniu 2022 roku jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Natomiast oszczędności osiągane w 2023 roku należy odnieść do całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

Do całkowitego zużycia energii elektrycznej, od poziomu którego liczone są oszczędności, nie wlicza się zużycia energii:
* budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa;
* przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych (np. zużycie energii elektrycznej na potrzeby pracy serwerowni, której działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane);
* w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.