Artykuł

Inwestycja w przyszłość. Porozumienie mające ułatwić rozwój energetyki

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych, która ma umożliwić osiągnięcie ok. 50 proc. udziału energii elektrycznej z OZE w krajowej strukturze wytwarzania do 2030 r., została podpisana przez prezesów największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz szefa Urzędu Regulacji Energetyki.

„Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe oczekiwania. W takich czasach potrzebujemy mądrej, długofalowej regulacji, opartej na porozumieniu uczestników rynku” – stwierdził Rafał Gawin, prezes URE.

Podkreślając, iż „Karta tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w wieloletnim horyzoncie czasowym w zakresie, w jakim dotyczy ono prowadzenia inwestycji w modernizację i rozwój sieci. Tym samym przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych”.

Zawarte w miniony poniedziałek (7 listopada) porozumienie, którego efektem jest Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, podpisał prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator.

Jak podkreślono, do 2030 roku krajowy system elektroenergetyczny (KSE) czekają ogromne zmiany. Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok.

„Przewiduje się, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do sieci wzrośnie o ponad 2 mln. Będziemy świadkami i beneficjentami cyfryzacji oraz automatyzacji sieci i usług, co będzie skutkować zwiększeniem elastyczności sieci, a co za tym idzie zwiększeniem aktywności uczestników rynku oraz rozwojem nowych produktów i usług” – tłumaczy URE.

Czym jest Karta, jakie przyniesie korzyści?

„Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych, wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku energii opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone o znaczącym udziale odnawialnych źródeł energii. Dokument ten, umożliwiając osiągnięcie około pięćdziesięcioprocentowego udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 r., przyczyni się do trwałego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców, jak również istotnego obniżenia śladu węglowego w krajowej gospodarce, co z kolei przełoży się na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” – zapewnia URE.

W pracach nad przygotowaniem dokumentu, które zainaugurowano w październiku 2021 r., uczestniczyli m.in. przedstawiciele resortów normujących funkcjonowanie polskiego sektora elektroenergetyki: Ministerstwa Klimatu i Środowiska; Ministerstwa Aktywów Państwowych; Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; Rozwoju i Technologii.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki ma charakter otwarty, a więc każdy OSD – bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej, może w dowolnym czasie przystąpić do Karty.

Więcej informacji na temat Karty można znaleźć TUTAJ