Artykuł

Energa zwiększy inwestycje w OZE i dystrybucję. Przedstawiono zaktualizowaną strategię rozwoju

Energa

Rynek energii

Autor: PKEE

Energa

„Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE” – przekazała w komunikacie Grupa Energa, która przedstawiła zmiany wprowadzone do strategii rozwoju.

Poinformowano, że Grupa Energa – w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN – zaktualizowała założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

„Chcąc zachować konkurencyjność, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ochronę środowiska i prowadzeniu zrównoważonego rozwoju, Grupa Energa w swoim długoterminowym rozwoju sprostać musi wielu wyzwaniom, na które odpowiedzią jest zaktualizowany SPR. To nie tylko ewolucja w obszarze technologii czy presja na digitalizację, taksonomię i modele biznesowe tworzące nową energetykę” – podkreśla spółka, która zwraca uwagę również na dalszy rozwój efektywności energetycznej oraz potrzebę dywersyfikacji źródeł wytwórczych i przeprowadzenia procesu dekarbonizacji.

Wzmacnianie wszystkich linii biznesowych

Prawie połowa nakładów inwestycyjnych tj. ok. 23,4 mld zł – przeznaczone zostanie na inwestycje w obszarze dystrybucji. Pozwoli to w pierwszej kolejności na modernizację i rozbudowę sieci, przede wszystkim pod kątem zwiększania potencjału przyłączeniowego dla nowych OZE, magazynów energii i punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Szacuje się, że pozwoli to na wzrost łącznej mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci Energi Operatora do poziomu co najmniej 13,2 GW przed końcem obecnej dekady (na koniec trzeciego kwartału br. łączna moc wszystkich OZE przyłączonych do sieci spółki wynosiła 8 GW).

Utrzymany został cel inwestycyjny pełnej automatyzacji liczników energii elektrycznej na obszarze działania spółki. Średnioroczne nakłady w obszarze dystrybucji mają istotnie wzrosnąć względem ostatnich lat.
Ok. 48%, czyli blisko 23 mld zł – przeznaczone ma zostać na obszar wytwarzania energii elektrycznej. Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu w stosunku do obecnych 584 MW moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030..

Równolegle kontynuowana będzie polityka odejścia od paliwa węglowego na rzecz rozwoju niskoemisyjnych źródeł gazowych bilansujących wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – w latach 2024-2030 ponad 3 mld zł wydanych zostanie na budowę, a następnie utrzymanie, dwóch bloków gazowo-parowych, w Ostrołęce i w Grudziądzu, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,3 GW.

Działania te przyczynią się też do realizacji kolejnego celu strategicznego, czyli osiągnięcia redukcji intensywności emisji CO2, o co najmniej 40% do 2030 na każdej MWh wytworzonej energii elektrycznej.
Ok. 1,6 mld zł nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostanie na obszary sprzedaży oraz pozostałych usług. Planuje się m.in. rozwój komercyjnych usług efektywności energetycznej i prywatnych źródeł odnawialnych czy modernizację oświetlenia, zarówno na majątku własnym, jak i na oświetleniu należącym do jednostek samorządowych. Rozwijana będzie też usługa łączności krytycznej w standardzie TETRA oraz własna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Istotne środki zostaną skierowane na rozwój i utrzymanie systemów IT.

Zabezpieczone finansowanie inwestycji

Realizacja planu inwestycyjnego jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność Grupy Energa w średnim i długim okresie. Przewidywanym źródłem finansowania inwestycji wskazanych w SPR są środki własne wypracowane przez Grupę, jak również instrumenty dłużne.
Szacowane jest, że realizacja celów SPR i inwestycji przewidzianych we WPIS przyniesie w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ