Artykuł

Ceny prądu pozostaną zamrożone w 2024 r.? Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

W Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustaw m.in. w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej. Chodzi o dalsze mrożenie cen prądy w przyszłym roku.

„Celem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu obywateli i polskich rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, których budżety są obciążone w dużym stopniu kosztami nośników energii, oraz celem ochrony tych gospodarstw domowych przed kolejnymi potencjalnymi zawirowaniami na rynkach energii, jak również celem łagodzenia skutków kryzysu energetycznego dla podmiotów użyteczności publicznej, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zasadne jest wprowadzenie adekwatnych do sytuacji działań osłonowych obejmujących 2024 r.” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Dokument został opublikowany w poniedziałek (20 listopada) na stronie gov.pl w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.
Jak podkreślono, projektowane rozwiązanie jest zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania).

Wskazano równocześnie, że „mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r., w szczególności poprzez:

– Obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw, względnie – w przypadku braku zatwierdzonych taryf na rok 2022 – średnich cen z zatwierdzonych taryf do stosowania na rok 2022 dla czterech sprzedawców z urzędu, w zakresie limitu.
– Obowiązek stosowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych stawek obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022, w zakresie limitu.
– Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

Poza tym:
• zagwarantowano także stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh.
• zastosowano dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 3 do odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabędą uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (4 MWh albo 3,6 MWh) w trakcie 2024 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

W projekcie czytamy:
„Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosuje się cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh”.

Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.

Z całością dokumentu można się zapoznać TUTAJ
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustaw-w-celu-wsparcia-odbiorcow-energii-elektrycznej-paliw-gazowych-i-ciepla-oraz-niektorych-innych-ustaw